ติดต่อเรา

  • สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • เลขที่ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
  • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์: 0-2354-8241 ต่อ 3611
  • โทรสาร: 0-2354-8056
  • Email: abcn_bangkok@hotmail.com